budova_skoly

Kritéria pro přijetí do MŠ Malá Skála:

Ředitel po dohodě se zřizovatelem stanovil termín pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Malá Skála pro

školní rok 2017/2018
na 10.5. 2017

O přijetí dítěte do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, rozhoduje ředitel školy. Ředitel školy stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. 9. 2017.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6, nejdříve však pro děti od 2 let. Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2012 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Tato povinnost se od 1. 9. 2017 nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

KRITÉRIA pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018
1) Předškoláci
Povinné předškolní vzdělávání: Dítě, které dosáhne věku 5 a více let do 31. 8. 2017, tj. v posledním roce před zahájením školní docházky - s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy - území obce Malá Skála
2) Dítě, které k 1. 9. 2017 dosáhne věku 4 let
- s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy - území obce Malá Skála.
3)Dítě, které k 1. 9. 2017 dosáhne věku 4 let
- s místem trvalého pobytu v obci Malá Skála a v MŠ nebo v ZŠ se vzdělává a nebo se bude od 1. 9. 2017 vzdělávat sourozenec
4)Dítě, které k 1. 9. 2017 dosáhne věku 3 let
- s místem trvalého pobytu v obci Malá Skála a v MŠ nebo v ZŠ se vzdělává a nebo se bude od 1. 9. 2017 vzdělávat sourozenec
5)Dítě, které k 1. 9. 2017 dosáhne věku 3 let
- s místem trvalého pobytu v obci Malá Skála
6) Dítě, které k 31. 12. 2017 dosáhne věku 3 let
- s místem trvalého pobytu v obci Malá Skála - od věkově nejstarších
7)Dítě, které k 31. 8. 2017 dosáhne věku 5 let
- s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy - mimo území obce Malá Skála

Školský obvod spádové mateřské školy tvoří území obce Malá Skála, Rakousy a Líšný
V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijaty dle data narození od věkově nejstarších.
ZŠ a MŠ Malá Skála, Vranové 1. díl č.p. 60, příspěvková organizace zastoupená Mgr. Bohumírem Finke, ředitelem školy