budova_skoly

Hřiště a hala

Provozní řád – školního hřiště ZŠ Malá Skála

Všichni, kteří používají areál školního hřiště mimo vyučování, jsou povinni respektovat tento provozní řád a pokyny správce hřiště pana Vladimíra Menčla – tel. 603765920.

l.

Provozní doba: Pro veřejnost je hřiště přístupné v odpoledních hodinách po skončení školní výuky, v sobotu a neděli a ve stanovenou dobu o prázdninách. I v této době však probíhá v areálu činnost školních sportovních kroužků, které mají před veřejností přednost. V mimořádných případech je možné hřiště pronajmout i v dopoledních hodinách po dohodě s ředitelem školy. Konkrétní provozní doba je součástí tohoto řádu.

2.

Hřiště jsou pro veřejnost přístupná pouze v době přítomnosti správce areálu.

3.

Hřiště je v provozu pro veřejnost v době od 1. dubna do 31. října. Pro školu a sportovní kroužky školy i mimo tuto dobu se souhlasem ředitele školy.

4.

Na hřišti s umělým povrchem je zakázáno užívání nevhodné obuvi (např. tretry a kopačky s kovovými kolíky).

5.

V době určené pro veřejnost je možné si hřiště a dráhu s umělým povrchem předem rezervovat u správce hřišť, a to jednou denně maximálně na 2 hodiny pro skupinu nebo jednotlivce.

6.

Vstup a využívání hřišť je na vlastní nebezpečí, škola nenese odpovědnost za odložené věci.

7.

Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno! Bude přísně trestáno pod pokutou.

8.

Při užívání hřišť je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny správce, neničit zařízení hřišť, dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřišť.

9.

V prostoru hřišť je přísně zakázáno: - jízda na kole (kola se ukládají na asfaltovou plochu za vchodem na hřiště). - jízda na kolečkových bruslích - užívání alkoholických nápojů a drog - kouření - venčení psů - střelba míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti

10.

Občerstvení a konzumace jídel je možná v prostorách pouze mimo sportovní plochu

11.

Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu hřiště. Jakéhokoliv poškození hřiště je uživatel povinen nahlásit správci. Pokud uživatel sám úmyslně způsobí škodu, uhradí náklady se související s opravou v plné výši.

12.

Uživatelé hřiště jsou povinni využívat WC školy za stanovených hygienických podmínek

13.

Uživatelé hřiště si mohou u správce půjčit sportovní potřeby dle „Zásad půjčování sportovních potřeb“, které jsou přílohou tohoto provozního řádu.

14.

Děti do 15 let mají na školní hřiště povolen přístup jen v přítomnosti zletilé osoby

15.

Uživatelé hřiště jsou povinni se seznámit s provozním řádem. Při zajištění pořádku na sportovišti správce hřiště úzce spolupracuje s obecním úřadem.
Ředitel školy
Mgr. Bohumír Finke

Starosta obce
Michal Rezler

Ceník pronájmu školního hřiště

Atletické sektory 50,-Kč/hod
Atletické sektory 50,-Kč/hod
Využití obou částí hřiště s umělým osvětlením + 100,-Kč/hod
Míč kopaná 10,-Kč/hod
Míč házená 10,-Kč/hod
Míč odbíjená 20,-Kč/hod
Míč tenis 3ks 25,-Kč/hod
Síť tenis 20,-Kč/hod
Síť odbíjená 20,-Kč/hod
Tenisová raketa 40,-Kč/hod

Lezecká stěna

Provozní řád lezecké stěny v hale u Základní školy

Provozní řád tělocvičny Základní školy a mateřské školy v Malé Skále.

1.

V tělocvičně platí obecná ustanovení školního řádu.

2.

Dveře tělocvičny z vnějšku otevírá správce pan Vladimír Menčl (telefon 603765920 ) asi 5 minut před začátkem cvičení. Po celou dobu cvičení je tělocvična zavřena. Klíč bude mít u sebe vedoucí cvičení. Při předčasném odchodu cvičence z tělocvičny za ním zamkne. Doporučuje se po dobu cvičení zamykat šatnu a klíč mít v hale.

3.

Objednávku tělocvičny ke cvičení ve volných hodinách je třeba uskutečnit u správce nejpozději do 20. hodiny předcházející den, na víkend nejpozději v pátek.

4.

Každá návštěva tělocvičny musí být zapsána v knize. Záznam o činnosti. Zápis provádí zodpovědná osoba (učitel, trenér,cvičítel - vždy starší 18 let).

5.

Do tělocvičny je povolen vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi. Výslovně je zakázáno nosit kopačky, sportovní obuv s černou podrážkou a znečištěné boty od písku, antuky a bláta.

6.

Cvičení /trénink/ probíhá pouze pod vedením zodpovědné osoby.

7.

V případě nutnosti je k dispozici lékárnička. O každém jejím použití musí být učiněn zápis sešitku, který je uložen uvnitř.

8.

Konzumovat jakékoliv jídlo a pití je dovoleno pouze v šatnách.

9.

Do tělocvičny i na balkon je zakázáno přinášet jakékoli pomůcky ke cvičení, jež by mohly poškodit zařízení tělocvičny nebo její podlahu.

10.

V celém areálu haly je přísně zakázáno kouření.

11.

Manipulace s nářadím a náčiním je povolena pouze pod dozorem zodpovědné osoby. Při této manipulaci se nesmí poškodit podlaha ani ostatní zařízení tělocvičny.

12.

Dojde-li přes veškerou opatrnost k nějakému poškození zařízení areálu, je zodpovědná osoba povinna učinit o tom zápis v knize Záznam o činnosti. O nápravě nebo náhradě způsobených škod rozhodne ředitel školy.

13.

Při odchodu z tělocvičny musí zodpovědná osoba předat tělocvičnu správci nebo po dohodě se správcem další zodpovědné osobě.

14.

Při porušení tohoto provozního řádu bude jednotlivec nebo celý kolektiv správcem z tělocvičny ihned vykázán a může být i trvale vyřazen z cvičebního rozvrhu. Konečné rozhodnutí přísluší řediteli školy

15.

Objednané hodiny je třeba zaplatit minimálně jeden měsíc předem. V případě, že se pronajímatel nemůže zúčastnit, je povinen zajistit si za sebe náhradu a sdělit to panu Menčlovi. Jinak zaplacená částka propadá.

16.

Za bezpečnost dětí zodpovídá vedoucí cvičení.

17.

Přísně je zakázáno zavěšování na basketbalové koše /nosnost do 80 kg/.

18.

Je zakázáno posedávat na balkónovém zábradlí.
V Malé Skále 8. 12. 2006 Mgr. Bohumír Finke ředitel školy
2012 Základní škola Malá Skála